ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1. Toepassing 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kay’s Odyssey The Experience, hierna de Kayvinyl te noemen zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Alle transakties lopen via Kay’s Odyssey The Experience B.V.. 1.2 Door een bestelling bij Kayvinyl te plaatsen gaat u akkoord met de Algemene Verkoopvoorwaarden van Kay’s Odyssey The Experience B.V. 1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. 1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten staan ten behoeve van de Kayvinyl gelden ook ten behoeve van eventueel door Kayvinyl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 2.1 Alle aanbiedingen van Kay vinyl zijn vrijblijvend. Kayvinyl heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is. 2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Kayvinyl uw bestelling heeft geaccepteerd. Kayvinyl heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van. 2.3 Een aantal artikelen (zoals dvd’s) hebben een leeftijdsnorm. Door deze artikelen te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 3. Prijzen en betalingen 3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 3.2 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door Kayvinyl heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Kayvinyl.

Artikel 4. Levering 4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen 25 werkdagen, tenzij door Kayvinyl anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. 4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid 5.1 Controleer de geleverde artikelen na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk aan Kayvinyl te melden. 5.2 Als het artikel uiteindelijk niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Kayvinyl de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen. 5.3 Als u een artikel toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Kayvinyl te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is en de plastic verzegeling niet is verbroken. Als het artikel al betaald is, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door Kayvinyl terugbetaald. De kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 6. Bestellingen/communicatie 6.1 Kayvinyl is niet aansprakelijk voor beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Kayvinyl, tenzij er sprake is van grove schuld van Kayvinyl.

Artikel 7. Diversen 7.1 Onverminderd de overige aan Kayvinyl toekomende rechten, heeft Kayvinyl in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 8. Recht 8.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 8.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Kay’s Odyssey The Experience B.V.

Dorpsstraat 2A Wagenberg

e-mail: kay@kayvinyl.nl

www.kayvinyl.nl